Nhận diện sản phẩm của Trần Huy

 

  • Nhãn hiệu TRAN HUY được may trong mỗi Sản Phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Nhãn hiệu FIFI được may trên mỗi Sản Phẩm